Đánh dấu dây mạng , Loại đánh số Cat 6

  • Giá : 100.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Chi Tiết:

    Đánh dấu dây mạng , Loại đánh số Cat 6