Đánh dấu dây mạng , Loại đánh số Cat 5

  • Giá : 70.000 đ
    Số lượng

    Mô tả sản phẩm

    Đánh dấu dây mạng Cat 5, Loại đánh số